Visie

Spread the love

citiesofpeople vertrekt vanuit de visie dat onze maatschappij nood heeft aan een toekomstbeeld dat gemaakt wordt door en vertrekt vanuit de mens. Lokale gemeenschappen vormen de basis van de menselijke samenleving en de bestuursvorm die onze steden en gemeenschappen aannemen zijn bepalend voor de manier waarop we onze toekomst tegemoet zien.

De rol van technologie en de evoluties van het digitale in onze samenleving is niet te onderschatten. Maar de opkomst van technologie in één of andere vorm heeft altijd een impact gehad op de manier waarop mensen met elkaar inter-ageren. Denk maar aan de revoluties die zijn teweeg gebracht door de uitvinding van de stoomtrein, of het geïndividualiseerd transport via de auto. Maar vaak vergeten we het waarom van de technologie. Welk doel wordt er mee gediend?

Smart cities zijn de nieuwe hype op het vlak van het denken over en het werken aan de stad en de lokale gemeenschap van de toekomst. Maar smart cities houden gevaren in. Zeker wanneer die technologie louter wordt ingezet met controle als objectief, of winstmaximalisatie. Totalitaire regimes of corporatocratieën kunnen dankbaar gebruik maken van nieuwe manieren om het gedrag van de mens te monitoren en zelfs te bepalen. Informatie en kennis kunnen het monopolie worden van zij die de macht hebben over de technologie.

citiesofpeople wil bijdragen tot een open samenleving. De toekomst is hoe dan ook stedelijk en het recept voor de toekomst kan enkel worden toegepast op een lokaal niveau. De ingrediënten van dat recept zijn eenvoudig, maar enkel door een goede mix zal het resultaat eetbaar zijn. Elke lokale gemeenschap heeft daarbij nood aan een eigen lokale ‘flavour’:

  1. een door alle lokale stakeholders gedragen visie op de toekomst van de stad en de lokale gemeenschap. Een geïntegreerde strategie, over alle levensdomeinen heen, permanent aanpasbaar aan nieuwe realiteiten. Een door alle actoren gedragen strategie die ook samen wordt uitgevoerd (de toekomst is van iedereen)
  2. een samenwerkingsmodel (quadruple helix: overheid, bedrijfswereld, academia, burgers en middenveld) dat permanent toelaat om de toekomstvisie en de strategie te actualiseren, en waarin wordt samengewerkt, zonder hiërarchie, aan de uitvoering ervan (de stad is van iedereen)
  3. een engagement om eerst de uitdagingen te bepalen en pas dan de rol van technologie bij de oplossingen ervan overeen te komen (technologie kan een hulpmiddel zijn)
  4. een focus op ‘plaats’. Het is een goede evolutie dat steden worden gemaakt voor mensen (citiesforpeople). Maar mensen hebben vandaag een grote behoefte om zelf hun ‘plaats’ te maken (citiesofpeople)
  5. een focus op data. Data is de basisbouwsteen voor visie en draagt bij tot het nemen van goede beslissingen op eender welk niveau
  6. een nieuwe en open manier van besturen van de stad. Participatie moet verder gaan dan inspraak in beleid. Co-creatie van onze toekomst moet met een open vizier en zonder paternalisme gebeuren. Democratie is meer dan verkiezingen
  7. een open overheid die een nieuwe rol als connector en consolidator van visie opneemt in de samenleving; een open overheidsorganisatie die niet enkel streeft naar de meest efficiënte dienstverlening, maar ook bewogen verweeft in de maatschappij
  8. een blik op de wereld. De stad of de lokale gemeenschap eindigt niet aan de administratieve grenzen ervan. Om de toekomst duurzaam te maken is een samenwerking stad-platteland nodig, is een samenwerking tussen bestuursniveaus nodig, is een aansluiting tussen lokale en globale uitdagingen nodig.
nl_BENederlands (België)